Website NuocSuoi.VN được quản lý và vận hành bởi CÔNG TY TNHH SEN VIỆT WATER

Chúng tôi vận hành trang web, ứng dụng hoặc quy trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, cam kết bảo đảm an toàn Quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào chúng tôi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (Ví dụ: Họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại).

Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.

Thông báo này (“Thông báo về Quyền riêng tư“) đặt ra:

 • Phạm vi và việc chấp nhận.
 • Dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập.
 • Dữ liệu cá nhân của trẻ em.
 • Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và chúng tôi sử dụng chúng như thế nào.
 • Chia sẻ dữ liệu cá nhân.
 • Quyền của bạn.
 • An toàn và giữ lại dữ liệu.
 • Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi.

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền riêng tư này

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bằng việc sử dụng website NuocSuoi.VN (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền riêng tư này, xin đừng sử dụng website hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này tại thời điểm bất kỳ.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được chúng tôi thu thập

2.1. Chúng tôi có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tuyến với chúng tôi, kể cả nhờ website NuocSuoi.VN, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website có thương hiệu Sen Việt Water hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (Ví dụ: Facebook);
 • Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc liên lạc thông qua điện thoại dịch vụ khách hàng của Sen Việt Water; và
 • Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà Sen Việt Water, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua website hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

2.2. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với website NuocSuoi.VN

Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với website NuocSuoi.VN. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến.

3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

NuocSuoi.VN không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi.

Nếu NuocSuoi.VN phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, NuocSuoi.VN sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, NuocSuoi.VN có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.

4. Tại sao NuocSuoi.VN thu thập dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu đó như thế nào?

NuocSuoi.VN thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập.

NuocSuoi.VN có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 • Dịch vụ người tiêu dùng – Để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, tin nhắn, điện thoại và chat trực tuyến.
 • Tham gia của người tiêu dùng – Để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.
 • Cá nhân hóa – NuocSuoi.VN có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (Ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (Ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho chúng tôi một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.
 • Trang web – Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;
 • Sản phẩm – Để cải thiện sản phẩm của NuocSuoi.VN, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và
 • Quảng cáo dựa trên lợi ích – Để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà chúng tôi làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.
 • Thông tin tiếp thị – Để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị và có thể làm điều đó bằng cách:

 • Theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;
 • Nếu bạn có một tài khoản với NuocSuoi.VN, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc
 • Liên lạc với chúng tôi.

Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ Sen Việt Water.

Chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (Ví dụ như: Xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

7. An toàn và giữ lại dữ liệu

7.1. An toàn dữ liệu

Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành.
 • Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của Sen Việt Water có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Chúng tôi cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này.

7.2. Lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi.

Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

8. Liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của NuocSuoi.VN, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.